Bekendstelling


AJK Werkterrein


Publikasies


Beurse


Toekennings


Skakels


Bulletienbord

STRUWIG-GERMESHUYSEN KANKERNAVORSINGSTRUST (SGK-TRUST) TOEKENNINGS

1. AGTERGROND

Hierdie Kankernavorsingstrust het ontstaan uit die goedgunstige skenking van 'n bedrag in die testamentÍre bepalings van die naamgenote, met die wens dat dit vir kankernavorsing benut word. Dit was ook die wens van die skenker dat die Afrikanerjeug daardeur bevoordeel moet word en die Trustees wil ook graag hierdie bedoeling eerbiedig.

Riglyne vir die toekenning van navorsings- en ook studiebeurse word kortliks uiteengesit.

Vir die doeleindes van hierdie reglement sal daar na die Struwig-Germeshuysen Kankernavorsingstrust verwys word as die SGK-Trust.

2. TOEKENNINGS

2.1 ALGEMENE BELEID

2.1.1 Die aantal navorsingsprojekte wat ondersteun gaan word, word tot twee per jaar beperk. 'n HoŽ akademiese standaard sowel as die beskikbaarheid van preliminÍre navorsingsresultate sal 'n sterk aanbeveling wees.

2.1.2 Benewens die ondersteuning van bogenoemde navorsingsprojekte stel die SGK-Trust jaarliks ook enkele studiebeurse aan belowende Afrikaner studente, aan enige tersiÍre inrigting, beskikbaar.

2.1.3 Die toekenning van navorsingsbeurse word tot een jaar beperk. Daar kan weer aansoek gedoen word vir ondersteuning vir ?n verdere jaar en vorderingresultate moet ingedien word. Hierdie verdere toekenning word in kompetisie met nuwe aansoeke oorweeg.

2.1.4 Hierdie toekennings word aan Afrikaanse studente/dosente volgens meriete op grond van die beoogde navorsing en verdere studie toegeken.

2.1.5 Die onderskrywing van die Christelike norme en waardes, soos onderskryf deur die deelhebbende organisasies, sowel as die aanwending van die kundigheid binne die RSA en in belang van al sy inwoners, word as noodsaaklike voorwaarde vir die toekenning van beurse geag.

2.1.6 Die beurstoekenning hou geen verpligtinge vir die onderskeie partye in nie, behalwe dat 'n suksesvolle kandidaat verplig is om na voltooiing van sy studies 'n eksemplaar van die verhandeling of proefskrif gratis aan die SGK-Trust beskikbaar te stel.

2.1.7 Die beurshouer moet die volgende erkenning voor in die verhandeling of proefskrif voeg:

Hiermee erken ek met dank die finansiŽle hulp (beurs) wat ek van die Struwig-Germeshuysen Kankernavorsingstrust ontvang het vir die voltooiing van my studies. Menings wat in die publikasie uitgespreek word of gevolgtrekkings waartoe geraak is, is diť van die navorser alleen en strook nie noodwendig met diť van die SGK-Trust nie.

Diť erkenningsvereiste geld ook by alle verdere publikasies van die betrokke verhandeling of proefskrif.

2.1.8 Die toekenning van die beurse geskied op aanbeveling van deskundige Advieskomitee van die SGK-Trust en die beslissing van die Trustees is finaal. Hierdie Advieskomitee word op aanbeveling van die Mediese Navorsingsraad saamgestel.

2.2 RIGLYNE VIR TOEKENNINGS

2.2.1 Die aansoeke moet jaarliks voor die sluitingsdatum op 31 Augustus aan die Sekretaris versend word. Volledige besonderhede verskyn op die aansoekvorm.

2.2.2 'n Navorsingsprojek sowel as n studiebeurs aan 'n spesifieke student, word vir 'n maksimum van twee jaar toegeken.

2.2.3 Die toekenning dek die lopende uitgawes en word nie aangewend vir die aankoop van kapitale items nie.

2.2.4 Toekenning vir 'n navorsingsprojek:

'n Minimum van R 30 000 per jaar word ten opsigte van 'n navorsingsprojek toegeken.

Toekenning vir 'n studiebeurs:
'n Maksimum van R 12 000 per jaar word ten opsigte van 'n studiebeurs toegeken. Klasgeld en 'n gedeelte van die lopende uitgawes kan daardeur gedek word.

Die aantal wat jaarliks ondersteun word, sal afhang van die aansoeke sowel as die beskikbaarheid van fondse.

Daar word egter hoogstens twee navorsingsprojekte en 5 studiebeurse per jaar toegeken.

2.2.5 Die beursgeld sal in twee paaiemente uitbetaal word:
Die eerste uitbetaling word gemaak nadat die beurshouer se skriftelike aanvaarding van die beursvoorwaardes, op die voorgeskrewe vorm ingehandig is.

Die tweede uitbetaling word op aanvraag deur die beurshouer op grond van n aanvaarbare studievorderingsverslag deur die studieleier, gemaak.

Klasgelde word in die geval van Studiebeurse, direk aan die betrokke inrigting oorbetaal.

2.2.6 Indien die beurshouer, deur sy eie toedoen, nalaat om sy navorsings- en studieverpligtinge waarop diť beurs betrekking het, na te kom, word die volgende verwag:
Die beursbedrag wat reeds uitbetaal is, sal oor 'n tydperk van hoogstens twee jaar, tesame met die rente, bereken teen die heersende rentekoerse, aan die Trust terugbetaal word.

Terug na Hoofblad