Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

Jubel oor Jesus[Jubel oor Jesus 2000]

TEMA: GEMEENTES JUBEL

地 Program vir 地 groepbyeenkoms te wete wyke, selle, groeigroepe, omgeegroepe ensovoorts.

1. OPENING

Die wyksleier :

1. verwelkom almal teenwoordig,

2. bedank die gasheerhuisgesin vir die beskikbaarstelling van hul huis en

3. open met 地 kort gebed.

2. KENMEKAAR EN YSBREKER (KORT)

Laat elke gesin eers vinnig koukus en dan met die res van die groep een ding deel wat vir hulle as gesin die afgelope tyd baie spesiaal was. Iets wat hulle as gesin laat jubel. Laat diegene wat nie kinders het nie iets moois deel wat vir hulle die afgelope tyd in 地 gesin waargeneem het.

3. VERDUIDELIKING VAN DIE DOEL VAN DIE BYEENKOMS

Sommige Israeliete van die Bybelse tyd het gesukkel om genoeg geld te hê om van te leef. Party van hulle moes ook maar skuld maak. Sommige van hulle moes selfs hulle plase verkoop.

Daar was egter 地 landbouwet wat hierdie mense gehelp het. Dit het bepaal dat alle skuld elke vyftig jaar afgeskryf en alle landbougrond, wat van 地 Israeliet weggeneem is, aan hom teruggegee moet word. Hierdie vyftigste jaar is dan die hersteljaar genoem. Ons lees daarvan in Levitikus 25:8-12.

Die jaar 2000 is 地 baie spesiale jaar: dit is die begin van 地 nuwe eeu (die 21ste eeu), die begin van 地 nuwe millennium (die derde millennium), maar ook 地 蘇ersteljaar. Ons is nie meer Israeliete van die Bybelse tyd wie se grondbesit herstel moet word nie. As Christene is dit egter 地 ideale tyd waarin ons weer kan nadink oor ons verhoudings wat dalk herstel moet word. Een so 地 verhouding waaraan maar altyd gewerk moet word en wat gedurig herstel moet word, is ons gesinsverhouding.

Ons wil dan vanaand 地 bietjie met mekaar oor die herstel van ons gesinsver houding

vanuit 地 sekere gedeelte in die Bybel gesels.

4. LEES

Kom ons lees vanaand saam uit Efesiërs 6:1-4. (Lees gedeelte hardop vir groep).

5. BESPREKINGSVRAE

Vraag 1 en 2 word in die groot groep behandel.

1. Ek wil graag hê dat die kinders iets moet noem wat hulle waardeer van hulle pa en ma.

2. Ook elke ouer moet iets noem wat hulle waardeer van hulle kinders.

3. Sal diegene wat nie kinders het nie ook iets van kinders deel wat vir hulle mooi is?

Kommentaar

Tog voel dit partykeer vir ouers en kinders asof hulle in twee verskillende wêrelde leef.

(Twee sirkelvormige kartonne van verskillende kleure as hulpmiddel aan te bevole.) Dit veroorsaak dat ouers en kinders partykeer voel asof hulle mekaar net nie kan verstaan nie.

4. Wat is van die dinge wat ouers partykeer nie van hul kinders verstaan nie?

5. Wat is van die dinge wat kinders partykeer nie van hul ouers verstaan nie?

6. Opdrag

Ek wil graag hê dat gesinne na mekaar toe moet draai en die drie belangrikste redes

neerskryf hoekom julle dink dat ouers en kinders mekaar nie altyd verstaan nie en voel asof hulle dan in twee wêrelde leef. Diegene wat nie kinders het nie, kan jul eie groep vorm.

7. Die Bybel maak dit duidelik dat hierdie twee wêrelde van ouers en kinders oor mekaar kan skuif as ouers en hulle kinders gelowiges is en soos gelowiges optree. (Illustreer die oormekaarskuif van die twee wêrelde met die twee sirkelvormige kartonne). Watter woorde of frases in die volgende verse onderstreep dit dat kinders en ouers gelowig moet wees en só moet optree ten opsige van:

1. kinders in Efesiërs 6:1a en

2. ouers (pa痴) in Efesiërs 6:4b?

8. Hoe behoort gelowige kinders volgens Efesiërs 6:1-2 teenoor hulle ouers op te tree? Verduidelik dat die woord 粗er van 地 Hebreeuse woord afkomstig is wat 組ewig

beteken. Om jou ouers te eer beteken dus om gewig aan hulle opinie te verleen.

9. Hoe behoort gelowige ouers (pa痴) volgens Efesiërs 6:4 teenoor hulle kinders op

te tree?

10. Opdrag

Laat die volgende drie groepe gevorm word om die vrae hiernaas binne die groepe te

bespreek:

* kleiner kinders,

* tieners en

* ouers asook diegene sonder kinders.

1. (Vir die kleiner kinders. Laat 地 ouer as groepleier optree). Gesels eers met mekaar

oor nóg dinge wat julle in 地 pappa en mamma wil sien as hulle sê dat hulle kinders van Jesus is. Kies dan die vyf belangrikste dinge. (Die groepleier moet dit neerskryf).

2. (Vir die tieners). Gesels eers met mekaar oor nóg dinge wat julle in jul ouers wil sien as hulle sê dat hulle gelowiges is. Maak dan 地 lys van die vyf belangrikste dinge in prioriteitsorde.

3. (Vir die ouers en diegene sonder kinders). Gesels eers met mekaar oor nóg dinge wat julle in kinders wil sien as hulle sê dat hulle gelowiges is. Maak dan 地 lys van die vyf belangrikste dinge in prioriteitsorde.

4. Kom ons luister na die lyste van die kinders .... tieners .... en ouers.

6. GEBED

Laat gesinne nou kleiner groepies vorm. Gee geleentheid vir gebed waar:

1. ouers en kinders vir God kan dank vir mooi dinge in mekaar,

2. ouers en kinders spesifieke sondige optredes jeens mekaar teenoor die Here kan bely en

3. ouers en kinders die Here se hulp vra om hulle tot sekere optredes teenoor mekaar te verbind.

Die wyksleier sluit af met gebed waar hy spesifiek vir die herstel van mooi gesinsverhoudings in sy wyk bid.

TUISTAAK

Vra vir elkeen om vir sy pa en ma / kinders 地 mooi briefie te skryf na aanleiding van enigiets wat die Here na aanleiding van die wyksbyeenkoms op sy hart gedruk het. Hierdie briewe moet voor slapenstyd die volgende aand onder die betrokke persoon se kopkussing 組epos word. Ouers met kinders wat elders woon, kan so 地 brief vir hulle pos.

DIE EREDIENS

3de kwartaal: 誰 GEMEENTE WAT JUBEL!

Byeenkoms wat in die wyk, omgeegroep of selbyeenkoms gebruik kan word.

DOEL: Die erediens is sekerlik een van die gemeente se hoogtepunte waartydens die gemeente die geleentheid kry om te jubel - God se kinders is byeen om die Here

te loof en te aanbid! Hierdie bespreking wil die groep help om sinvol oor die erediens te besin en opnuut te motiveer om met 地 jubbeling aan die erediens deel te neem.

Besprekingsvrae vir die groepsbespreking:

  1. Waarom behoort 地 Christen die eredienste getrou by te woon?

2. Hoe beleef jy die erediens? Onderstreep jou belewing.

Spontaan /formeel/ persoonlik / onpersoonlik / vroulik / vervelig / Waarom sê jy so?

3. Wat sou jy sê is 地 goeie definisie van 地 erediens?

4. Bespreek die volgende stellings:

= Die meeste lidmate bedoel wat hulle sing wanneer hulle hul sondeskuld voor die Here bely.

= Die atmosfeer in die erediens word deur die Heilige Gees geskep, ons moet net daarvan bewus word - of daarna soek.

= Hoe meer mense in die erediens is, hoe groter is die ervaring van feestelikheid.

= Die preke is gewoonlik te ingewikkeld vir die gewone lidmaat?

= Ons vra gewoonlik na 地 erediens: "Hoe was die preek?"

Moet die vraag nie eerder wees: "Hoe het ek geluister nie?"

5. Hoe voel julle as groep oor die musiek en sang in die erediens?

6. Op watter wyse behoort 地 mens jou vir die erediens voor te berei?

7. Het jy enige verwagting t.o.v. die erediens waaraan nie voldoen word nie?

8. Bespreek die vorige Sondagoggend se preek en besluit as groep hoe julle prakties aan die Woord van die Here uitvoering kan gee.

9. Bid saam en dank die Here vir elke erediens waarin Hyself Hom openbaar. Dank die Here vir elke erediens waardeur Hy sy gemeente ontmoet. Bid ook vir ontvanklike harte en dat elkeen met die regte verwagting na die erediens sal gaan.

Verbind julle deur gebed daaraan om getrou in die erediens te wees.

10. Laat iemand in julle groep voorstelle/idees/verwagtinge op skrif stel en gee dit vir die kerkraad/gemeentebedienings-kommissie/ eredienskommissie om verder te bespreek.

Terug na Hoofblad