Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

Kursus vir Kategete - Vars en nuut

 • TYD: Twee sessies van een uur elk.
 • INLIGTING: Dit is wenslik dat die kursus so vroeg as moontlik in die jaar vir die kategete aangebied word.
 • Die "wenke" is net riglyne en behoort by die plaaslike gemeente se omstandighede aangepas te word.

Die aanbieder behoort die inligtingstuk wat dr Rian Prins opgestel het onder die titel: Die toerusting en motivering van die kategeet vooraf te bestudeer. Dit is ingevoeg op bl 24.

SESSIE EEN

 1. Opening
  Al die kategete vergader in een lokaal. Verwelkom almal en begin dadelik met die ysbreker. Die doel van di ysbreker is om die kategete sonder vooraf waarskuwing te laat ervaar die verskil wanneer 'n storie net vertel word en wanneer iemand eers vooraf persoonlik daarby ingetrek is.

 2. Ysbreker (20 minute)
  Die aanbieder maak die Bybel oop by Matt 14 maar vertel self kortliks die verhaal van Jesus wat op die see geloop het.
  Die volgende punte dien as riglyn:
  - Jesus gaan na 'n plek om te bid
  - die dissipels vaar in 'n skuit na die oorkant van die meer
  - 'n storm breek los
  - met dagbreek kom Jesus op die see aangeloop
  - die dissipels dink dis 'n spook
  - Jesus s dit is Hy
  - Jesus roep hom en hy loop op die water
  - hy word bang en sink

  Die aanbieder s dan dat die volgende hieruit geleer kan word.
  Ons moet Jesus vertrou.
  Ons moet altyd ons o op Jesus gevestig hou.
  Jesus is altyd daar vir ons selfs al val ons.

 3. Ander metode
  Die aanbieder verduidelik dan dat daar ook 'n ander manier is om hierdie ysbreker te hanteer.

  Die aanbieder laat almal in groepies van vyf tot ses verdeel, maar hulle bly in dieselfde lokaal.

  Versoek die groepe om oor die volgende vrae met mekaar te gesels. (Die vrae kan vooraf gedupliseer word vir uitdeling aan elke groep)

  Vrae: 1. Wie was al in 'n ren-storm?

  2. Wat was julle emosies?

  3. As iemand vir jou sou vra om op die water te loop, wat sal jou reaksie wees?

  4. Hoe dink jy het Petrus gevoel toe hy op die water geloop het?

  5. Wat dink jy het deur Petrus se gedagtes gegaan toe hy sink?

  * Lees nou Matt 14:22-32 en deel met mekaar wat die Skrifgedeelte nou vir jou beteken?

  Die aanbieder vra almal se aandag en verduidelik.
  Met hierdie laaste metode plaas ons die deelnemers binne in die storie. Deur eie ervaring kry ons almal betrokke.

  So behoort ons ook elke kategese-ontmoeting 'n ervaring te laat wees en nie net 'n monoloog of alleen-voordrag nie.

 4. Gebed
  Doen 'n kort gebed en bid dat die Here ons as kategete deur sy Gees sal inspireer om net die beste vir elke ontmoeting te gee, ook vir die res van hierdie kursus.

 5. Res van die sessie
  5.1 Videovertoning en bespreking (25 minute)
  Laat die kategete in drie afsonderlike groepe verdeel en in aparte lokale vergader te wete graad 1 - 3, graad 4 - 6 en graad 7 - 10.
  Rel vooraf vir 'n televisiestel en videomasjien. Elke groep kyk dan nou hier na die opleidingsvideo vir daardie spesifieke grade wat saam met die nuwe kategeseboeke beskikbaar gestel is. Dit is beskikbaar by die N G Kerk Jeugboekhandel te Bloemfontein. Tel (051) 447 7778

  5.2 Bespreking
  In die opleidingsvideo is ook onder andere 'n voorbeeld van 'n kategese-ontmoeting wat aangebied word.

  Laat elke groep die aanbieding bespreek. Die volgende vrae is riglyne om die gesprek te stimuleer.

  Wat is positief in die aanbieding?
  Watter leemtes is daar?
  Hoe is die elemente van viering en diens gebruik?

 6. Kenmerke van die katkisant (15 minute)
  6.1 Handboek se inligting

  In elke graad se handboek vir die kategeet is daar 'n deel oor die kenmerke van die betrokke graad se katkisante. (Elke kategeet word vooraf versoek om die nuwe handboek vir die bepaalde graad saam te bring.)

  6.2 Bespreking

  Laat die groep kategete die kenmerke bespreek.
  Die volgende riglyne kan die gesprek stimuleer.
  - Vertel vir mekaar van praktiese ervarings waar 'n bepaalde kenmerk na vore gekom het.
  - Watter kenmerke kan positief benut word?

  Laat die groep 'n reling tref oor hoe hulle vanjaar gereeld gaan vergader vir wenke, toerusting en samewerking.

  6.3 Afsluiting (Indien die tweede sessie by 'n volgende geleentheid plaasvind.)
  Elke groep sluit af deur saam voorbidding vir vanjaar se kategese te doen.

SESSIE TWEE
Tydsduur: 1 uur

 1. Opening
  Indien die sessie direk volg op die vorige sessie, miskien met 'n tee-breuk tussenin, is 'n opening natuurlik nie weer nodig nie.

  Indien dit by 'n volgende geleentheid geskied, word almal verwelkom en 'n gebed gedoen. Begin dan met die volgende aktiwiteit.

 2. Aktiwiteit (5 minute)
  2.1 Benodigdhede

  * 'n Gewone bababottel met melk in.

  * 'n Skottel en vadoek om die tiet elke keer mee af te spoel.

  * Kategete verdeel weer in kleiner groepe van vyf tot ses. Vir elke groep moet hierdie apparate beskikbaar wees.

  2.2 Aksie

  Die kategete verdeel in kleiner groepe. Elke kategeet neem 'n suig van die bottel.

  2.3 Bespreking

  Kategete draai na mekaar en reageer op die volgende vrae:
  - Hoe sal jy daarvan hou om so te eet?
  - Hoe sal jy daarvan hou om jou hele lewe net melk te drink?
  - Wat is jou gunsteling-gereg op die oomblik?

  'n Ligsinnige idee: Neem fotos van die bottelbabas!!!

 3. 3. Bybelsltudie (15 minute)
  3.1 Skriflesing
  Die groepe vergader vir Bybelstudie. Die leier in elke groep lees voor uit Hebrers 5:12-14 en voeg daarby:

  - Ons kan nie geestelike babas bly nie. Ons behoort te groei in kennis, gedrag, emosionele volwassenheid, sosiale vaardigheid en ook in toewyding aan die Here.

  3.2 Bespreking
  Die groepe bespreek die volgende vrae:
  - Wat sou gebeur as 'n baba aanhou om net melk te drink?
  - Is dit veiliger om 'n baba te bly? Hoekom nie?
  - Wat dink jy sou as geestelike "vaste kos" gesien kan word?
  - Bespreek die bergrippe: "insig, ervaring en geoefen" in vers 14.
  - Wat het jou in hierdie Bybelgedeelte getref ten opsigte van jou taak as kategeet?

 4. 4. Hantering van die katkisante (25 minute)
  4.1 Metodiek
  In hierdie volgende afdeling word die gesindheid teenoor die katkisante bespreek. 'n Situasie word geskets en dan bespreek die groep dit. Daar kan ook van rollespel gebruik gemaak word. Die rolspelers moet dan net vooraf oefen.
  Die situasie-skets of rollespel word voor almal gedoen, maar die bespreking is in die kleiner groepe.

  4.2 Situasie Een
  * 'n Graad 5 kind kom in die trane by die groep aan. Die kategeet s vir hom: Huil eers buite klaar. Netnou ontstel jy die hele groep.

  Bespreking: Hoe dink julle gaan so 'n kind voel?
  * 'n Graad 4 kind kom in die groep met 'n verband om haar groottoon. Die kategeet gaan sit langs haar en vra wat het gebeur?

  Bespreking: Hoe sal so 'n kind voel?

  Aanbieder: Die voorbeelde wil die belangrike gesindheid van empatie illustreer. Empatie is die ervaring wat iemand het dat jy jou inleef in haar situasie.

  Bespreking: Waarom is dit belangrik?
  Wat is mooi maniere om dit te wys?

  4.3 Situasie Twee
  'n Graad 9 kind kom in die groep met 'n blou oog! Die kategeet maak 'n grap met hom en al die kinders lag vir hom.

  Bespreking: Wat sou so 'n kind se ervaring wees?
  Aanbieder: Die grappie oor 'n bepaalde kind kan help om die kind meer tuis in die groep te laat voel. Dit kan ook 'n negatiewe uitwerking h as die grappie te sensitief is.
  Die belangrikheid van intimiteit is hier op die spel. Dit is die ervaring wat iemand het dat hy homself kan blootstel sonder om bang te wees dat hy gespot/verwerp sal word.

  4.4 Situasie Drie
  'n Kategeet van 'n graad 6 groep gaan na hulle rugbywedstryd kyk en toe die skeidsregter 'n verkeerde beslissing teen hulle span maak, gee die kategeet 'n paar lelike vloeke.

  Bespreking: Maak dit van hom 'n lekker ou en daarom 'n goeie kategeet?

  Aanbieder: 'n Kategeet se voorbeeld praat harder as sy woorde.

  Wys 'n transparant van die gesig wat hier ingevoeg is.

  Watter boodskap dra 'n kategeet oor wat voor die groep so lyk?

  Aanbieder lees: 1 Tim 4:12

  4.5 Toewyding (10 minute)
  Die kategete vergader nou saam. Die aanbieder gee geleentheid vir elke kategeet om in 'n tyd van stilte 'n toewyding aan die Here as kategeet te maak.
  'n Boekmerk kan hier as hulpmiddel gebruik word.

  * Die boekmerk kan in die kategeet se handboek gebre word en elke keer as hulle voorberei en na die ontmoeting evalueer kan hulle dit as riglyn gebruik.

  4.6 Afsluiting (5 minute)
  Gee geleentheid vir gesamentlike gebed.

 5. Evaluering (indien so verkies)
  * Evalueer aan die hand van die volgende vrae:

Was dit na jou mening 'n geslaagde toerusting? Hoekom / nie?

Is jy nou meer gemotiveerd en voorbereid? Hoekom / nie?

Wat sou jy graag anders aangebied wil h?

Wat sou jy graag wou h moet ook nog aandag gekry het?

Terug na Jubel oor Jesus Voorblad
Terug na Hoofblad