Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

Programwenke

Hieronder word vir elke kwartaal en/of subtema program-idees gegee waaruit 'n beplanningskommissie 'n keuse kan maak.

Vir sommige van die program-idees is daar vollediger programwenke uitgewerk. Dit word tussen hakkies aangedui. Hierdie uitgewerkte programwenke word verderaan in die ler ingesluit.

Eerste kwartaal

TEMA: KATEGETE JUBEL

 • 'n Oggenddiens waar ouers en kinders gemotiveer word vir kategese. ('n Konsep-program is in die ler vanaf bl. 8)
 • Kursus vir kategete - vars en nuut. ('n Kursus-program is in die ler bl. 16)
 • Bekendstelling en implementering van nuwe kategeseboeke vir seniors.

Tweede kwartaal

TEMA: GESINNE JUBEL

 • Gesinsverhoudings geniet aandag.
 • Ouer en kind-aktiwiteite word gerel.
 • Kommunikasie tussen ouer en kind word gestimuleer. (Programsketse vir bogenoemde word in die ler ingevoeg bl. 29)
 • Gesinsdag (24 April) word saam gevier. (Die gemeente rel 'n staptog/piekniek vir gesinne). Huisgodsdiens word bevorder.
 • Gesinne word by Pase en Pinkster betrek. ('n Moontlike Pnksterreeks oor die gesin).\ Paasfees en gesinsviering.
 • Ouers word opgeskerp om rolmodelle te wees.
 • Ouers word betrek by die kategese.
 • Gebroke gesinne en enkelouer gesinne word gehelp om te jubel.

Derde kwartaal

TEMA: GEMEENTES JUBEL

 • Gemeentelede gee om vir mekaar. (Verhoudings)
 • Kinders identifiseer met hulle gemeente.
 • Skakeling tussen kinders en volwassenes word in gemeentes bevorder.
 • Die gemeente is 'n liefdesgemeenskap.
 • Wyksbyeenkomste/Omgeegroepe/Selgroepe. ('n Program oor die gesin en erediens word ingesluit bl. 39)
 • Gesamentlike byeenkomste op ekumeniese vlak, bv. Die NG Kerk-familie en susterskerk hou 'n gesamentlike jubelsangbyeenkoms.
 • Jubel-basaar
 • Jubel in die erediens (bl. 42)

Vierde kwartaal

TEMA: DIE WRELD JUBEL

 • Uitreike na buite-kerklikes en nie-Christene.
 • 'n Kort praktiese toerustingskursus vir getuienislewering word aangebied. ('n Program en kursus hiervoor word ingesluit bl. 44)
 • Werwingsprogram vir dienswerkers, veral kategete. ('n Program word ingesluit bl. 51)

OPMERKING:
In die programsketse word hoofsaaklik die manlike vorm gebruik met die bedoeling dat dit ook die vroulike vorm gebruik met die bedoeling dat dit ook die vroulike vorm insluit.

KOPIE
Afdrukke kan waar nodig van die programwenke gemaak word. 'n Voorbeeld van die emblem word in A-5-grootte ingevoeg. (Bl. 6). Dit kan na wense gebruik, verklein of vergroot word.

Terug na Jubel oor Jesus Voorblad
Terug na Hoofblad