Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

JEUGAKSIE PROGRAMSKETSE

Die volgende programsketse is beskikbaar by ds Charl van Rensburg. Dit is op aanvraag beskikbaar, maar sal met tyd op die webbladsy beskikbaar gestel word. Die lys word alfabeties gestel met 'n nommer.

A

A.1. HOU OP STAMP AAN DIE AMP

Jongmense kry 'n beter begrip vir die ouderlinge en diakens in die gemeente.

A.2. KYK HY KOM!

Advent.

B

BYBELSTUDIES

B.2. KAIN EN ABEL

B.3. MOSES

B.4. JOSUA

B.5. GIDEON

B.6. JOSEF

B.7. RUT

B.8. SAUL

B.9. DAWID

B.10. ESTER

B.11. JOHANNES DIE DOPER

B.12. PETRUS

B.13. MARIA

B.14. TOMAS

B.15 TIMOTEUS

B.16. TITUS

B.17. SPREUKE 3:6 - DIE WEGWYSER

B.18.1 1 KOR 10 - NEEM JOU NAASTE IN AG VOORDAT JY MEEDOEN

B.18.2. 1 KOR 10:31 - DIE KERKJEUG

B.19. KOL 3:17 - DIEN DIE HERE IN ALLES

B.20. ROM 12:9-21 - SO MAAK 'N MENS

B.21 MY BELYDENIS VAN GELOOF

Jongmense besin oor wat hulle beloof het en hoe om die beloftes na te kom.

B.22. JOU BELYDENISAFLEGGING

Jongmense besin oor belydenis van geloof en toets hulle lewe aan die beginsels vervat in die formulier.

B.23. DIENS VAN BARMHARTIGHEID

Vanuit Luk 1:37 word besin oor barmhartigheidsdiens.

B.24. GESEëND IS DIE WAT BARMHARTIG IS ...

Uit die Woord van God word ontdek wat barmhartigheid is en hoekom Christene dit moet betoon.

B.25. DIENS VAN BARMHARTIGHEID: PRAKTIESE PROJEKTE

B.26. DIENS VAN BARMHARTIGHEID : OPERASIE - HARTE OOP

B.27. DIENS VAN BARMHARTIGHEID : OPERASIE - HANDE OOP

Tieners word gemotiveer om by ouer lidmate vand ie gemeente betrokke te wees.

B.28. ARMS OM DIE ARMES

Die jeug word gelei tot spontane bystand van die behoeftiges.

B.29. BARMHARTIGHEIDSDIENS : VOORBLADNUUS OF GEEN NUUS?

B.30. BYBELSTUDIE - SIMSON

B.31. BOEDDHISME

Die verskil tussen Christendom en Boeddhisme word aangetoon.

 

 

D

D.1. DISSIPLINE, ReëLS EN ORDE

'n Paneel word uitgevra oor dissipline, reëls en orde. Dit handel oor gesag.

D.2. DANKOFFERS

Jongmense word gelei tot 'n verantwoordelikheidsbesef ten opsigte van offergawes. Besinning vind plaas oor praktiese projekte en metodes van fondsinsameling.

D.3. DIE MAG VAN DIE DUIWEL

Die subtiele pogings van die duiwel om 'n houvas op ons te kry en die weg van bevryding deur Jesus Christus word bespreek.

D.4. DIE DEUGNIETE

Jongmense word bewus gemaak van die keuse tussen die lewenstyl van die deugniete en die regverdiges.

D.5. DOOP : MY AANDEEL AAN DIE DOOP

Die lede kry kennis vand ie doop en verstaan wat dit beteken om gedoop te wees.

D.7. GOD IS DRIE EN TOG EEN

'n Jeugprogram oor die Drie-eenheid.

D.8. WAT DE DYWIL DOEN DIE DUIWEL?

Die werkswyse van die duiwel word aangetoon en hoe om hom te weerstaan.

D.9. DIENSWERK : NIE OM GEDIEN TE WORD NBIE MAAR OM TE DIEN

Die doel is om uit te vind wat praktiese dienswerk is en hoe om dit te doen.

D.10. CHRISTUS MAAK DIE DOOD DOOD

Die vrees vir die dood word hierdeur oorkom en geloof en vertroue gebou.

D.11. GELOOF MET OPGEROLDE MOUE

Met ons lewe moet dankbaarheid bewys word vir seëninge ontvang.

E

E.1. EVANGELISASIE

Jongmense word geleer wat evangelisasie is en gelei om dit prakties in die gemeente te doen.

E.2. EENDRAG MAAK MAG

Die eenheid en kontinuïteit tussen die J-, S- en BKJA word prakties gedemonstreer en lede word betrek.

E.3. DIE EREDIENS (1) - WAT IS DIE EREDIENS?

E.4. DIE EREDIENS (2) - DIE OGGENDDIENS (DEEL 1)

E.5. DIE EREDIENS (3) - DIE OGGENDDIENS (DEEL 2)

E.6. DIE EREDIENS (4) - DIE AANDDIENS

E.7. EMOSIES EN ONS GODSDIENSBELEWING

Ontdek die verskil tussen geloof en emosies.

F

F.1. KRY JOU LYF IN RAT (FIKSHEID)

Jongmense word gemotiveer om aktief aan sport deel te neem.

G

G.1. ONS GESIN DIEN DIE HERE

Aan die hand van besprekingsvrae gesels ouers en kinders oor die kenmerke van 'n Christelike ouer en kind en beginsels waaraan die Christelike gesin getoets kan word.

G.2. GEBIND AAN MEKAAR (FAMILIEBANDE)

Die feit dat ouers en kinders nie oor alles saam stem nie; die invloed van familielede op die geloofslewe; gebondenheid aan God; riglyne vir optrede teenoor mekaar word bespreek.

G.3. AANBID GOD TUIS

Met die hulp van 'n vraelys word huisgodsdiens, die tafelgebed en stiltetyd bespreek.

G.4. EK EN MY HUISMENSE

Om hulle verantwoordelikheid teenoor hulle gesin te ontdek en na te kom.

G.5. GENADEDOOD

Uit die Skrif word antwoorde gevind op die aktuele vraag van mediese mag en menselike selfbesluitnemingsreg.

G.6. GAAN HAAL HULLE

Jongmense word besoek, die Jeugprogram afgegee en aan hulle bekend gestel. 'n Beeld word gekry van die samestelling van die gemeente.

G.7.1. GAAN HAAL HULLE (1)

G.7.2. GAAN HAAL HULLE (2)

G.8. GEBED: WANNEER JULLE BID

Dit handel oor wat gebed is en spoor aan tot vrymoedige gebed.

G.9. SO MOET JULLE BID

Hierin word aangedui hoe om te bid en die gesindheid waarmee gebid moet word, word aangedui.

G.10. GEBED

Deelnemers kry insig in die stand van hulle eie gebedslewe en ervaar die voorreg van gebed.

G.11. ONBESKOF MET GOD

Die verband tussen Bybelstudie en gebed word aangedui.

G.12. BID-BETER-GEBED

G.13. GELOOFSGROEI

Geestelike groei word volgens tekste bepaal; selfevaluering en beplanning word gedoen met duidelike doelwitte.

G.14. KOM ONS DEEL MET MEKAAR ... OOR ONS GELOOFSLEWE

(geestelike groei) Deelnemers kry geleentheid om insig te kry in die stand van hulle eie geestelike lewe en om mekaar te inspireer ten opsigte van geestelike groei.

G.15. GEESTELIKE GROEI: EK ... WORD SOOS CHRISTUS

G.16. GELOOFSEKERHEID ; EK GLO!

G.17. JY HET 'N GAWE

Jongmense ontdek hulle het 'n gawe van God ontvang en moet dit tot opbou van die gemeente gebruik.

G.18. LEEF JY?

Elkeen moet weet dat hy die ewige lewe het.

G.19. DIE GEMEENTE LEEF (Besprekingsdiens)

Tydens 'n aanddiens word besin oor wat die Skrif sê oor 'n lewende gemeente, waar die gemeente tekortskiet en hoe die gemeente geaktiveer kan word - individueel en in die onderskeie diensaksies.

G.20. DIE GEMEENTE IS DIE LIGGAAM VAN CHRISTUS

Aan die hand van 'n werkstuk word die betrokkenheid by die gemeente, as liggaam van Christus, in groepe bespreek.

G.21. WARMTE IN DIE GEMEENTE

Dit handel oor onderlinge liefde in die gemeente en die gemeenskap van die gelowiges.

G.22. WAAR DIE HART VAN VOL IS, LOOP DIE MOND VAN OOR

Die tiener bely (getuig) met mond en lewe dat hy verlos is.

G.23. GETUIENIS : MAAT, JOU LEWE PRAAT

G.24. GETUIENIS : WEN HOM SONDER WOORDE

G.25. 'N OEFENLOPIE IN PERSOONLIKE GETUIENIS

G.26. BUIG OF BUK

Riglyne vir positiewe gesagsbelewing en -aanvaarding op skool.

G.27. JOU GROEP - REG OF WEG

Bybelse riglyne oor druk deur die portuurgroep.

H

H.1. HUWELIKSVOORBEREIDING - MAAK SEKER VAN JOU ROL

Mans en dames soek saam na foutiewe rolverwagtings en riglyne wat gerig is op die huweliksverhouding.

H.2. HEILIGE GEES (Is jy met die Heilige Gees vervul?)

Jongmense kry hierdeur insig en Bybelse kennis oor die vervulling met die Heilige Gees.

H.3. DIE HEILIGE GEES WOON IN MY

Tieners word gehelp om te weet of die Heilige Gees in hulle woon en of hulle die Gees gehoorsaam.

H.4. MEER EN MEER ONDER SY BEHEER

Tieners word geleer wat dit beteken om onder beheer van die Heilige Gees te lewe.

H.5. VOORTDURENDE KERKHERVORMING IS NOODSAAKLIK

Kennis van die Hervorming word meegedeel om daardeur die betekenis vand ie Hervorming vir vandag te bepaal en aan te toon hoe die kerk steeds moet hervorm.

H.6. HINDUïSME

Die verskil tussen Christendom en Hinduïsme word aangetoon.

 

I

I.1. ISLAM

Die verskil tussen Christendom en Islam word aangetoon.

J

J.1. JEUGWERK

Die doel van die program is om jongmense aan te moedig tot praktiese dienswerk onder die jeug van hulle eie gemeente. Dit word gedoen deur middel van groepsbesprekings.

J.2. JOGA

'n Duidelike beeld word verkry oor wat Joga is en wat die Christenjongmens se standpunt moet wees.

J.3. EINDE VAN DIE JAAR ; MET DIE HAND AAN DIE PLOEG

'n Afsluitingsprogram waarin die tiener gemotiveer word om volgende jaar voluit vir Christus te leef.

J.4. DIEN JOU KONING

Om Jesus as Koning te ken en te dien.

J.5. LEEF IN DIE KERK, EN DIE KERK LEEF (Jeugwerk)

K

K.1. DIE KERKJAAR : LYDENSTYD

Die belangrikheid van lydenstyd in die kerkjaar en die betekenis van Christus se sterwe.

K.2. DIE KERKJAAR : OPSTANDING

Wat behels die opstanding van Christus? Die betekenis daarvan vir die daaglikse lewe.

K.3. DIE KERKJAAR : PINKSTERVERWAGTING

Die jeug word bewus gemaak van die heerlike moontlikhede wat opgesluit lê in Pinkster.

K.4. DIE KERKJAAR : PINKSTER

Die Jeug se aandeel in Pinkster.

K.5. DIE KERKJAAR : KERSFEES

Die vraag is waarom 'n mens vandag Kersfees wil vier terwyl dit 'n "materialistiese slagyster" geword het, en of ons vandag regtig van 'n "eiesortige" manier van Kersfeesviering kan praat; of vier ons vandag eintlik maar 'n "oorgewaaide / na-aap" Kersfees?

K.6. DIE KERKJAAR : GESEëNDE KERSFEES

K.7. KERKJAAR : 'N KERSPROGRAM VIR DIE GEMEENTE

K.8. KERKJAAR : SIT DIE FEES TERUG IN KERSFEES

K.9. KERKJAAR : KERSFEES-CHRISTUSFEES

K.10. CHRISTELIKE NORME VIR DIE KUNS

Daar word besin oor Christelike norme en om kunsvorms aan die hand van die norme te beoordeel.

K.11. KENMEKAAR

Jongmense gebruik 'n vorm om mekaar te leer ken.

K.12. KENMEKAAR

Anders wees kan anders wees.

K.13. KOM IN GLAD-RAT VIR DIE JEUG-PAD (Kenmekaar)

K.14. HOE LYK MY KERK?

Die jeug word bewus gemaak vand ie kerk in breë verband en kry so 'n geheelbeeld van die kerk, dit wil sê, gemeente, ring en sinode.

K.15. EK IS BELANGRIK VIR MY KERK

In hierdie program word aan die hand van die Bybelse gegewens die tiener se kennis van die kerk verbreed. Sy positiewe ingesteldheid teenoor die kerk word positief beïnvloed met die oog op groter betrokkenheid.

K.16. DIE KERK - BREEK EK OF BOU EK?

Groter begrip vir en daardeur lojaliteit teenoor die NG Kerk word by die tiener aangewakker.

K.17. DIE WARE KERK GETOETS AAN ANDER KERKE

Aan die hand van NGB 29 word die kenmerke van 'n ware kerk bekyk. Die Jehova-getuies word daaraan getoets. 'n Werkstaat is ingesluit.

K.18. DIE KERK ; SUPERFIKS OF GEDAAN?

Tekens van verval word in die kerk aangedui en oplossings aan die hand gedoen.

K.19. MY KERK ROEP MY

Tieners word gelei aan die hand van Bybelse beelde vand ie kerk om die roeping van die kerk te verstaan sodat hulle persoonlik meer betrokke kan wees.

K.20. DIE VERVOLGDE KERK

Die vervolging van die kerk in sekere dele van Afrika word meegedeel om die jeug betrokke te kry by die verligting van nood.

K.21. KULTUURAAND

W.E.G Louw-gedenkaand.

K.22. HOE LYK ONS TOEKOMS?

Die jeug word gemotiveer om saam te werk aan 'n beter toekoms.

K.23. SO MOET DIE KERK WEES

'n Studie aan die hand van die Bybel, HK en Kerk en Samelewing oor hoe die kerk moet wees.

K.24. GELOOF EN KERKLIDMAATSKAP

Die jeug ontdek dat geloof die enigste voorwaarde vir lidmaatskap van die kerk is.

K.25. WIE IS MY FAMILIE?

Kerkfamilie strek wyer as net die jeugaksie of die gemeente.

K.26. KERK EN POLITIEK

Die gevaar van partypolitiek in die kerk.

K.27. WAT Sê ONS OOR "SOSIALE GEREGTIGHEID"

Wat sê die NG Kerk oor "sosiale geregtigheid"?

L

L.1. LIEFDESVERHOUDING

Dit handel oor die aard van die Christelike liefdesverhouding en riglyne vir die handhawing van 'n positief Christelike liefdesverhouding.

L.2. LIEFDESGEMEENSKAP IN DIE BYBEL (Koinonia)

Deur die program word jongmense gewys op wat die Bybel leer oor die gemeenskap van gelowiges en om dit prakties toe te pas.

L.3. LIEFDESGEMEENSKAP IN DIE GEMEENTE (Koinonia)

Die aard van liefdesgemeenskap in 'n gemeente word bepaal en hoe om dit te verbeter en daaraan deel te hê.

L.4. LIEFDESGEMEENSKAP IN DIE GEMEENTE

'n Situasie-ontleding word aan die hand van 'n vraelys gedoen.

L.5. BLY BY DIE WAARHEID EN PAS OP VIR DIE LEUEN

Deelnemers ontdek hoe maklik 'n mens 'n leuen vertel en hoe belangrik dit is om die waarheid te vertel.

L.6. LOJALITEIT

Die begrip "lojaliteit" word aan die hand van enkele Bybelverse bespreek.

M

M.1. MAG EK?

In die vorm van 'n groepsdebat word "Ek mag" en "Ek mag nie" bespreek.

M.2. DIE "MEKAAR-TEKSTE" IN DIE BYBEL

Die verantwoordelikheid van gelowiges teenoor mekaar word aand ie hand van enkele tekste bespreek.

M.3. GOD EN GOED (Materialisme)

Leiding word aan die jeug gegee om God se goed verantwoordelik te bestuur.

M.4. HOOG IN DIE MODE

Die Bybelse boodskap oor modes.

N

N.1. TOEWYDING - 'N NUWE JAAR

'n "Nuwejaarskaart" word gebruik om deur middel van groepsbespreking voor te berei vir die nuwe jaar.

N.2. TOEWYDING - 'N NUWE JAAR

Deur middel van groepsbespreking ontdek die jeug wat toewyding aan God beteken en bereik hulle konsensus oor die vyf belangrikste sake ten opsigte waarvan die jeug hulle lewens gedurende die nuwe jaar aan God kan toewy.

N.3. NUWE JAAR : ONS BETREK AL DIE JONGMENSE

Jongmense wat vir die eerste keer saamkom, ervaar hulle eenheid in Christus en word saamgebind tot samewerking in die jeugaksies.

N.4. NATUURBEWARING : EN EK MY OMGEWING

Wat leer die Bybel in verband met die natuur of omgewing? Jongmense word gehelp om hulle verantwoordelikheid ten opsigte van natuurbewaring te aanvaar.

N.5. AIKONA VIR "NEE DANKIE" - NAASTE

Mense word bewus gemaak van minderbevoorregtes en soek na 'n geleentheid om in die praktyk Christelike welwillendheid te betoon.

 

O

O.1. ONS ONDERLINGE VERANTWOORDELIKHEID

Deur Skrifstudie en bespreking word jongmense bewus gemaak van hulle verantwoordelikheid teenoor mekaar en ander lidmate van die gemeente.

O.3. VERHOUDING MET OUERS

Op 'n praktiese wyse word aan die hand van vrae aan ouers en jongmense, besin oor die verhouding tussen ouers en jongmense. Werkstate is ingesluit.

O.4. GEHOORSAME OUERS

In hierdie program wil ons die tieners laat begryp wat die sin van hulle ouers se optrede is, in besonder wanneer die ouers hulle sekere singe weier, en op die manier positiewe huislike gesindhede bevorder.

O.5. EK HOU VAN MY OUERS

Tieners word gelei tot 'n intieme verhouding met hulle ouers deur effektiewe kommunikasie.

O.6. KOM ONS WEN SAAM

Om ouers te eer.

O.7. NORME VIR DIE CHRISTEN SE ONTSPANNING

Rig jou vryetyd, vermaaklikheid en ontspanning tot eer van God in.

P

P.1. PROGRAMBEPLANNING

'n Idee-beraad word gehou, verwagtings vir die jaar bespreek en doelwitte geformuleer.

P.2. PERMISSIWITEIT

Die jeug se oë word geopen vir die mate waarmee ons in dagblaaie, tydskrifte, TV en video's alreeds deel aan die permissiewe gees van ons tyd en hoe om op te tree.

 

P.3. WAT STEEK IN 'N PREEK

Die deelnemers word gehelp om die preek Bybelse te evalueer.

P.4. PAMFLETTE EN TRAKTAATJIES

Die AJK het verskeie pamflette en traktaatjies uitgegee. Dit kan as basis vir 'n program dien.

P.5. ONS HOOR DIE PAASFEESKLOKKE

Die betekenis van die paasgebeure.

P.6. TIENERPARTYTJIES

'n Gesamentlike plan van aksie wat rym met Skrifbeginsels, die behoeftes van tieners en opvoedingsverantwoordelikheid van ouers.

Q Geen

R Geen

S

S.1. SANGBEGELEIDING BY KERKLIKE BYEENKOMSTE

Nuttige wenke vir sangleiers gegee oor die doel van sang, die plek, lied, aanbieding, begeleiding en die hantering van die sangbyeenkoms.

S,2, SAAMWOON - pamflet beskikbaar

S.3. SAAMWOON : GETROUD MAAR NIE GEKERK

Die doel van die program is om jongmense te laat ontdek dat, om as ongetroudes saam te woon sonder om wettig getroud te wees, onskriftuurlik en teen die wil van God is.

S.4. SELFBEELD : WIE IS EK?

Die vraag: "Wie is ek, wie wil ek wees, en wie kan ek wees?"

S.5. WAT DINK JY VAN JOUSELF?

Die program bied geleentheid vir selfinsig, selfaanvaarding en die benutting van Godgegewe talente.

S.6. CHRISTUS IS DIE SIN VAN MY LEWE

Tieners kry kennis oor hulleself sodat hulle selfbeeld en selfvertroue verbeter.

S.7. HAND IN EIE BOESEM - SELFONDERSOEK OOR DIE STAND VAN DIE KJA

'n Simposium, forum en gonsgroepe word gehou om die stand van die jeugaksies te bepaal.

S.8. 'N BELANGRIKE AFSPRAAK MET DIE SKOOLVERLATER

Die matrieks word gegroet voordat hulle vertrek vir naskoolse opleiding of werk. Lank vooraf moet besondere moeite gedoen word om al die matrikulante te betrek.

S.9. OOK JY KAN SEKER WEES

Jongmense word gehelp om geloofsekerheid te kry.

S.10. OOK JY KAN SEKER LEEF

Redes word opgenoem waarom 'n mens sekerheid moet uitleef en wat so 'n lewe behels.

S.11. SANG : LOOF HOM

Die wese van geestelike sang word bespreek.

S.12. SANG : LOOF HOM

S.13. SING 'N NUWE LIED

Inligting word oor liedere gegee. 'n Program vir 'n sangaand.

S.14. SEDES : LEEF ONS KERNGESOND?

Jongmense sal hierdeur die gevaartekens van die sedelik-morele lewe van die samelewing bespeur. Hulle sal moet weet wat hulle taak is ten opsigte van die uitbouing vand ie sedelik-morele krag van ons volkslewe.

S.15. SONDE : WAT IS REG?

Hierdeur sal deelnemers leer om te onderskei tussen wat reg en wat verkeerd is.

S.16. SEKSUALITEIT

Seksualiteit is deur God gegee en moenie deur wellus misbruik word nie. Dis noodsaaklik om 'n morele karakter te ontwikkel en slegte invloede te verwerp.

S.17. SONDAG IS 'N FEESDAG

S.18. 'N BETER OPLOSSING AS SELFMOORD

Uit die Bybel word aangetoon dat die lewe van 'n Christenmens sinvol is en dat selfmoordgedagtes sinloos is.

S.19. SENDING : ONBEKEND MAAK ONBEMIND

Deelnemers word gelei om te besef dat deur belangstelling anderskleuriges beter verstaan kan word.

S.20. SENDING : MAAT JY MOET GAAN!

S.21. SENDING : EN NOU GAAN EK!

S.22. SENDING : HIER IS EK HERE, STUUR MY!

S.23. SINDING AS TRIOMFTOG

Jongmense leer wat sending is en dat sending 'n triomftog is.

S.24. SENDING AS OPDRAG

Matt 28:19 en Hand 1:8 word bespreek en 'n prioriteitslys vir praktiese sendingwerk word opgestel.

S.25. SENDING

Evaluering en besinning oor praktiese sendingwerk. Beplanning van praktiese projekte.

S.26. DIENSLEWERING AAN DIE SIEKE

Jongmense word bewus gemaak van die omstandighede waarin die siek mens verkeer en besin oor hoe om prakties diens aan die siekes te lewer.

S.27. STEM! JY KAN DINGE LAAT GEBEUR!

Jongmense word gemotiveer om hulle verantwoordleikheid ook in die politiek na te kom.

T

T.1. HET ONS LAND 'N TOEKOMS?

Met behulp van 'n paneelbespreking en 'n groepsdiskussie word die jeug bewus gemaak van ons verbondenheid aan die land waarin ons woon en die mense wat saam met ons in die land woon en bewerk.

T.2. SENSUUR

Tugoefening in die algemeen en die lidmaat se verantwoordelikheid. Wat beteken sensuur?

T.3. DIE KERKLIKE TUG: WAT IS DIT?

Deur Bybelstudie en bespreking word ontdek dat tug in die Ou en Nuwe Testament geleer word en om die regte houding ten opsigte van die tug in te neem.

T.4. DIE KERKLIKE TUG : HOE DIT WERK?

Deur middel van groepsbespreking word voorligting gegee oor die praktyk van tugtoepassing. Jongmense leer wat die doel van tug is, die verloop van die tugproses en die jongmense en die gemeentelede se aandeel in die tugproses.

T.5. LIEFDE WEN

Tieners leer meer oor die kerklike tug en word daartoe gelei om mekaar te vermaan.

T.6. TELEVISIE : MONSTER OF MEESTER.

T.7. BEPLAN VIR DIE TOEKOMS

'n Program vir die einde vand ie jaar. Daar word beplan om gemotiveerd met hoop die veranderende omstandighede in te gaan.

T.8. KATVOET LOOP VIR DIE LANDMYNE

Tieners word gehelp om die dinge raak te sien wat hule soms laat twyfel.

U

U.1. UITVERKIESING : TE GOED OM WAAR TE WEES

In die program word die leer van die uitverkiesing so verhelder dat die gelowige die vreugde daarin ontdek en belewe.

V

Bybelvasvrae

V.1. Matt 1-7

V.2. Matt 7-14

V.3. Matt 15-21

V.4. Mark 1-4

V.5. Mark 5-8

V.6. Mark 9-12

V.7. Mark 13-16

V.8. Hand 1-5

V.9. Hand 6-10

V.10. Hand 11-15

V.11. Hand 16-20

V.12. Hand 21-24

V.13. Hand 25-28

V.14. Openb 1-3

V.15. Openb 4-6

V.16. Galasiërs

V.17. Varia vasvra

V.18. Varia vasvra

V.19. Varia vasvra

V.20. Varia vasvra

V.21. Varia vasvra

V.22. HET JY 'N VERHOUDING?

Tieners word gelei om vas te stel in watter verhoudings hulle daagliks lewe, waarom die verhoudings dikwels misluk en hoe dit herstel kan word.

V.23. VOLHARDING - WENPAAL TOE OOR DIE HEKKIES

Tieners ontdek en hanteer God se hulpmiddels om te volhard.

V.24. VADER, DIS 'N FEES

Dit handel oor die Vaderskap van God.

V.25. VERGIFNIS : SO WORD ONS SKULD BETAAL

V.26. MY LIGGAAM: MAG EK VERDOWINGSMIDDELS GEBRUIK?

V.27. VOLWASSE OF ONVOLWASSE

Aan die hand van 'n artikel oor volwassenheid word 'n vraelys voltooi en Bybelstudie gedoen.

V.28. VAS

Moet 'n Christen vas? Volgens die Bybel word bepaal of hierdie handeling wel nodig is.

V.29. VERSLAAF

V.30. HOE HOU 'N CHRISTEN VAKANSIE?

Deur gesprekvoering word wenke gegee oor hoe 'n Christen vakansie behoort te hou.

V.31. DIE SLUIPENDE DOOD - VIGS

Wat sê die Skrif en wat is God se voorskrif?

W

W.1. "WELKOM NUWE LIDMAAT!"

Die doel van die program is om jong lidmate wat pas belydenis van geloof afgelê het, welkom te heet by 'n nuwe jeugaksie, vertroud te maak met die werk vand ie aksie, in te skakel, en bekend te stel.

W.2. INSIG OOR DIE WEDERKOMS

Kennis word bekom oor die gebeure by die laaste oordeel en misverstande uit die weg geruim.

W.3. WYS 'N BIETJIE JOU GELOOF

Hierdeur word die kerkjeug getoon wat goeie werke is en dat geloof sonder goeie werke dood is.

Terug na Hoofblad