Jeuggesprek-
forum


Jeug-aktueel


Jeugprogramme
en speletjies


Kinder- & Jeugpreke


Kampe


Artikels


Die Boekrak


Jubel oor Jesus


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


AJK Inligting


Skakels

AJK BEURSFONDS vir Nagraadse Teologiese Studies

STRUWIG-GERMESHUYSEN KANKERNAVORSINGSTRUST:
Aansoek vir ondersteuning ten opsigte van 'n Navorsingsprojek / Studiebeurs
Reglement

BEURSFONDS VAN DIE ALGEMENE JEUGKOMMISSIE VAN DIE NED GEREF KERK

Doel en beskrywing

Die doel van die Beursfonds is om leraars, jeugwerkers en studente wat nagraadse studie in direkte verband met die jeugbediening van die Ned Geref Kerk onderneem en dit sal bevorder, finansieŽl te ondersteun.

Vier beurse is jaarliks beskikbaar onder sekere voorwaardes.

Indien daar van 'n bepaalde fakulteit of die Hugenote-Kollege geen aansoek ontvang word nie, kan dit aan een van die ander instansies toegeken word.

Addisionele toekennings vir nagraadse studie kan jaarliks oorweeg word vir 'n persoon(e) wat by 'n ander inrigting ingeskryf is.

Meriete by oorweging

Nagraadse studie met 'n studieonderwerp/-doel wat die jeugbediening van die Ned Geref Kerk sal bevorder. Die studieleier/promotor en teologiese inrigting wat die gekose studietema die beste dien, sal as sterk motivering by oorweging van 'n studiebeurs geld.

Aansoekvorms en prosedure

Skriftelike aansoeke moet jaarliks voor 1 Oktober by die Skriba van die Algemene Jeugkommissie ingedien word. . 'n Vertroulike aanbevelingsbrief van die promotor/studieleier onder wie se leiding hy/sy studeer, kan deur die AJK aangevra word.
Aansoekvorms is verkrygbaar by ldress@mweb.co.za

Reglement vir die Beursfonds
REGLEMENT VIR DIE BEURSFONDS VAN DIE ALGEMENE JEUGKOMMISSIE
VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

 1. NAAM
  Die naam van die fonds is die Beursfonds van die Algemene Jeugkommissie van die Ned Geref Kerk (hierna genoem:Beursfonds).

 2. DOEL
  Die doel van die Beursfonds is om leraars, jeugwerkers en studente wat nagraadse studie in direkte verband met die jeugbediening van die Ned Geref Kerk onderneem en dit sal bevorder, finansieŽl te ondersteun.

 3. BEHEER
  Toekennings word deur die Dagbestuur van die Algemene Jeugkommissie volgens die reglement en die besluite van die Algemene Jeugkommissie gemaak en geadministreer.

 4. BEGUNSTIGDES
  Die volgende persone kan aansoek doen:
  4.1 Belydende lidmate van die Ned Geref Kerk wat reeds hulle teologiese opleiding aan een van die teologiese fakulteite, nl Stellenbosch, Pretoria (Afd B) en Bloemfontein voltooi het.

  4.2 Belydende lidmate van die Ned Geref Kerk wat nagraadse studie in jeugwerk by die Hugenote-Kollege onderneem.

 5. TOEKENNINGS
  5.1 Getal beurse beskikbaar

  • Vier beurse is jaarliks beskikbaar, een elk vir studie aan die instansies soos by 4.1 en 4.2 genoem.
  • Indien daar van 'n bepaalde fakulteit of die Hugenote-Kollege geen aansoek ontvang word nie, kan dit aan een van die ander instansies toegeken word.
  • Addisionele toekennings vir nagraadse studie kan jaarliks oorweeg word vir 'n persoon(e) wat by 'n ander inrigting ingeskryf is.

  5.2 Meriete by oorweging

  Nagraadse studie met 'n studieonderwerp/-doel wat die jeugbediening van die Ned Geref Kerk sal bevorder. Die studieleier/promotor en teologiese inrigting wat die gekose studietema die beste dien, sal as sterk motivering by oorweging van 'n studiebeurs geld.

  5.3 Indiening van aansoeke

  • Skriftelike aansoeke moet jaarliks voor 1 Oktober by die Skriba van die Algemene Jeugkommissie ingedien word.
  • Aansoeke moet vergesel wees van 'n aanbevelingsbrief van die promotor/studieleier onder wie se leiding die aansoeker studeer sowel as 'n aanbevelingsbrief van die dekaan van die fakulteit/rektor van die Hugenote-Kollege.
  • Aansoeke word gerig aan die Skriba, Algemene Jeugkommissie, Posbus 4445, Pretoria 0001.
  • 'n Vertroulike aanbevelingsbrief van die promotor/studieleier onder wie se leiding hy/sy studeer, kan deur die AJK aangevra word.

  5.4 Voorwaardes vir toekenning

  • Toekennings word as beurse beskou ter finansiŽle ondersteuning van nagraadse studie oor onderwerpe wat in direkte verband met jeugbediening in die Ned Geref Kerk staan. Beurse word nie toegeken vir studies waarin jeugwerk van sekondÍre belang is nie.
  • Beurshouers moet jaarliks 'n vorderingsverslag, medeonderteken deur sy studieleier/promotor, aan die Algemene Jeugkommissie besorg.
  • Beurshouers moet na voltooiing van sy studies 'n gratis eksemplaar van sy verhandeling of proefskrif of verslag aan die Algemene Jeugkommissie stuur.
  • Alle beurse wat uit hierdie Beursfonds toegeken word, sal terugwerkend as studielenings (teen markverwante rentekoerse) geld indien die beurshouer: ** op een of ander stadium van studieonderwerp mag verander;

   ** die studie om een of ander rede nie voltooi nie;
   ** tydens die studie sy/haar lidmaatskap van die Ned Geref Kerk ophef.

  5.5 Bedrag en termyn van toekennings

  • Die Algemene Jeugkommissie stel van tyd tot tyd die bedrag van die toekenning vas.
  • Beurse word vir een jaar toegeken.
  • Uitbetaling geskied op aanvraag deur die beurshouer.

 6. Wysiging van die reglement

  Die Reglement kan slegs deur die Algemene Jeugkommissie gewysig word.

  Terug na Hoofblad