Bekendstelling


AJK Werkterrein


Publikasies


Beurse


Toekennings


Skakels


Bulletienbord

STRUWIG-GERMESHUYSEN KANKERNAVORSINGSTRUST
AANSOEK VIR ONDERSTEUNING TEN OPSIGTE VAN:

(a) NAVORSINGSPROJEK
(b) STUDIEBEURS

Die Sekretaris
Posbus 4445
PRETORIA
0001
TEL (012 322-8900 x 2255
FAKS (012) 322-6587

SLUITINGSDATUM: 31 AUGUSTUS


RIGLYNE VIR DIE INDIENING VAN 'n AANSOEK

Opmerking:
Die aantal projekte wat ondersteun gaan word, word beperk tot twee per jaar. 'n HoŽ standaard en die beskikbaarheid van preliminÍre navorsingsresultate sal 'n sterk aanbeveling wees.

1. CURRICULUM VITAE
Sien bylae vir besonderhede en sluit asseblief die volgende in:
a) persoonlike inligting
b) 'n lys met publikasies (afgelope drie jaar )

2. TITEL VAN NAVORSINGSPROJEK (maksimum 60 karakters)
Dui asseblief aan in watter veld hierdie navorsing sal plaasvind.

3. DOELWITTE MET DIE NAVORSING
3.1 'n Kort literatuurstudie word benodig om die wetenskaplike relevansie van die projek te verduidelik.

3.2 Meld duidelik wat die breŽ doelstellings sowel as die spesifieke doelwitte van die projek is. Dui die spesifieke vrae wat aangespreek en/of hipoteses wat getoets gaan word.

3.3 In toegepaste navorsingsprojekte moet aangedui word hoe die navorsingsresultate tot voordeel van die mediese wetenskap geÔmplementeer gaan word.

3.4 Indien hierdie projek gerig is op gemeenskaps-, gesondheids- of verwante projekte, dui aan wie as medewerkers gaan optree. Dui ook aan of hulle vanaf die begin af, slegs by die ontwerp, ůf by die finalisering van die aanbevelings betrokke gaan wees.

4. NAVORSINGSPROTOKOL
4.1 Gee 'n duidelike beskrywing van die eksperimentele ontwerp en 'n uiteensetting van die navorsingsprosedures en protokol.

4.2 Die volgende vrae kan moontlik aangespreek word:

4.2.1 Is die projek uitvoerbaar? (Word die ontwerp tans gebruik?)
Is die steekproef toepaslik en die grootte voldoende vir 'n sinvolle resultaat?
Is die studie eties regverdigbaar?

4.2.2 Is die navorsingsontwerp en die metodes wat gebruik word toepaslik vir die probleem wat aangespreek word?

4.2.3 Sal die resultate geldig wees? (Is daar rekening gehou met aanvaarde metodes van meting en objektiewe steekproefneming?)

4.2.4 Sal die resultate betroubaar wees?

4.2.5 Sal toepaslike statistiese analise en interpretasie moontlik wees?

4.2.6 Word 'n loodsprojek beplan of is dit reeds gedoen?
Dit sal die aansoek versterk indien voorlopige navorsingsresultate ingesluit kan word.

5. OPSOMMING
Gee in 'n maksimum van 100 woorde 'n opsomming van die projek.

6. BEGROTING
Dui asseblief aan wat die verwagte onkoste per jaar sal wees. Motiveer uitgawes, met stawende dokumentasie, indien moontlik.

Indien daar toerusting benodig word, kan dit by die lys vir die eerste jaar ingesluit word.

Verstrek asseblief volledige inligting indien die kapitale items (toerusting) in samewerking met ander instansies aangekoop gaan word.
(Neem daarvan kennis dat die aankoop van kapitale items nie deur die beurs gedek word nie)

7. INLIGTING VAN DIE NAVORSINGSKOMITEE VAN DIE INRIGTING
(verwys na die aangehegte aansoekvorm)

8. VERKLARINGS DEUR NAVORSINGS-INSTANSIE
Geen lening/beurs sal toegestaan word sonder die verklaring van die Inrigting dat die aktiwiteite en aksies as gevolg van die navorsingsprojek nie tot nadeel/ nadelig vir mens, dier of omgewing sal wees nie. Die riglyne van die MNR sal in hierdie geval as minimum voorwaardes, van toepassing wees.
Publikasie van die MNR: Ethical and Biosafety Guidelines

9. EVALUERING
Die navorsingsprojek sowel as die aansoeker sal deur 'n Adviespaneel van die Trust ge- evalueer word voordat toekennings gemaak word. Dit is van groot belang dat die aansoek derhalwe goed gemotiveer word sodat dit in billikheid beoordeel kan word.

NAVORSINGSPROJEK

STRUWIG-GERMESHUYSEN KANKERNAVORSINGSTRUST

AANSOEKVORM
(Voorgestelde formaat)

 1. CURRICULUM VITAE
  Volle name en van
  Geboortedatum
  Geslag
  Huidige posisie
  Inrigting
  Departement / Afdeling
  Tel nr
  Faksnr
  Epos adres
  Nasionaliteit
  Huistaal
  Kwalifikasies Skool / Universiteit(e) waar kwalifikasies behaal is
  Vorige posisies wat beklee is
  Studieveld
  Gemeenskapsbetrokkenheid

  (Heg asseblief 'n lys van publikasies wat die afgelope drie jaar in goedgekeurde tydskrifte verskyn het, aan)

 2. TITEL VAN NAVORSINGSPROJEK (maksimum 60 karakters)

 3. NAVORSINGS DOELWITTE

 4. NAVORSINGSPROTOKOL

 5. BEKENDSTELLING VAN RESULTATE EN VERWAGTE UITKOMSTE

  Beskryf kortliks die bekendstelling van die resultate sowel as die verwagte uitkomste. Dui aan tot watter mate dit tot voordeel van die kankerpasiŽnte in die besonder en kankernavorsing in die algemeen sal wees.

 6. OPSOMMING

  Gee 'n opsomming van die navorsingsprojek - maksimum 100 woorde.

 7. BEGROTING

  Gee die volledige uiteensetting van die begroting, met motivering vir die uitgawe.

  Het u by ander instansies om finansiŽle hulp aansoek gedoen?
  Indien wel verstrek besonderhede.

 8. GOEDKEURING DEUR/VAN INSTANSIE

  Die Universiteit kan direk met die Trust in diť verband skakel.

  8.1
  NAVORSINGSKOMITEE (indien van toepassing)
  NAAM
  .
  .
  PROJEK
  .
  .
  INSTANSIE
  .
  .
  FINANSIŽLE
  ONDERSTEUNING
  .
  KOMMENTAAR EN AANBEVELINGS

  ............................................................................................................................. ............................................................................................................................

  ------------------------------------------------------------- HANDTEKENING VAN VOORSITTER VAN NAVORSINGSKOMITEE VAN INSTELLING

  DATUM..........................

  8.2
  ETIESE EN VEILIGHEIDS - KOMITEES
  Naam van InrigtingProjekOorweeg deur:
  Etiese komitee
  Veiligheidskomitee
  KOMMENTAAR EN AANBEVELINGS ............................................................................................................................ . ............................................................................................................................
  ------------------------------------------------------------------------------ HANDTEKENING VAN VOORSITTER/S VAN KOMITEES

STUDIEBEURS

STRUWIG-GERMESHUYSEN KANKER NAVORSINGSTRUST
AANSOEKVORM (Voorgestelde formaat)

1. CURRICULUM VITAE
Volle name en van
Geboortedatum
Geslag
Huidige posisie
Inrigting
Departement / Afdeling
Tel nr
Faksnr
Epos adres
Nasionaliteit
Huistaal
Kwalifikasies
Skool / Universiteit(e) waar kwalifikasies behaal is
Vorige posisies wat beklee is
Studieveld
Gemeenskapsbetrokkenheid

2. NASKOOLSE OPLEIDING

Studiejaar
Universiteit/Kollege/ander Studierigting
.
Chronologies
.
Akademies
.
Kursus/vak
.
Pers/simbool
.

Heg asseblief afskrif aan van: Akademiese kwalifikasies / vorderingsverslae en verduidelik die simbole (indien nodig)

3. WERKONDERVINDING

Naam van werkgewer Aard van werk VAN TOT Redes vir beÔndiging
.....
.....

4. VERDERE STUDIE WAT BEOOG WORD

4.1 Graad / Kwalifikasie
4.2 Inrigting
4.3 Titel van navorsingsprojek (maksimum 60 karakters)
(Indien van toepassing)
4.4 Navorsingsdoelwitte
4.5 Studieleier (Indien van toepassing)

5. BELANGSTELLINGS EN STOKPERDJIES

Meld volledige besonderhede van sportaktiwiteite, groepaktiwiteite en stokperdjies met posisies beklee ( indien enige)

6. BEGROTING

Klasgelde word deur hierdie beurs gedek sowel as verdere lopende uitgawes (reagense ens.). Die maksimum van die totale beurs beloop R 12 000.00
Gee die volledige uiteensetting van hierdie addisionele begroting, met motivering vir die uitgawe.
Het u by ander instansies om finansiŽle hulp aansoek gedoen? Indien wel verstrek besonderhede.

7. AANBEVELING VAN STUDIELEIER

Die aanbeveling en motivering van die Studieleier - indien van toepassing.

Terug na Hoofblad