Man of Muis?
SÍ jou sÍ ...


As niemand wil luister nie ....
Oom Louis sal!


Jeugprogramme


Jeugpreke


Kampe


Die Boekrak


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


Bekendstelling


Skakels

BESLUITEREGISTER:
ALGEMENE JEUGKOMMISSIE
FEBRUARIE 2000

Die Algemene Jeugkommissie het op 21-23 Februarie 2000 te Nevenbergh-kampterrein, Krugersdorp, vergader.

Die vergadering het hoofsaaklik gefokus op die elf bedieninge van die AJK. Elke bediening het die AJK ingelig oor wat op elke spesifieke terrein beplan word vir 2000 en verder.

Hier volg slegs besluite wat Sinodale Jeugkommissies en gemeentes raak. Vir 'n meer volledige beeld kan die agenda, laatstukke en notule geraadpleeg word.

1. Jubel oor Jesus

SJK's word aangemoedig om die projek 2000 Jubel oor Jesus, met spesiale klem op die bevordering van kategese en toerusting van lidmate te implementeer aan die hand van die riglyne wat in 1999 aan elke gemeente gestuur is.

2. AJK Fondse

SJK's behoort verslag te lewer oor hulle besteding van die fondse wat hulle van die AJK ontvang het sodat die AJK ondermeer kan kennis neem van hoe die jeugbediening in 'n bepaalde sinodale gebied daardeur bevorder kon word.

3. Kategese

3.1 Motivering

Die nuwe reeks kategeseboeke is nou volledig beskikbaar as hulpmiddel vir die implementering van die nuwe kategesestelsel (Maksimum kategese).

Die effektiwiteit hiervan word tot 'n groot mate deur toegeruste, gemotiveerde en toegewyde kategete bepaal.

3.2 Versoek

Die SJK's word versoek om gemeentes aan te moedig om kategete deurlopend toe te rus.

Hulpmiddels hiervoor is die nuwe opleidingsvideos van die AJK en die programwenke van die Jubel oor Jesus-pakket.

4. Onderwys

SJK's word versoek om gemeentes aan te moedig om leiding te neem in die daarstelling van ondersteunings-netwerke vir die onderwys. Die netwerke behoort alle rolspelers te betrek en ekumenies saamgestel te wees.

5. Die besluite van die Algemene Sinode ten opsigte van die opvoeding en onderwys word weer eens onder die aandag van die SJK's gebring met die versoek dat dit ook weer aan gemeentes deurgegee word (Vgl Bylae A).

6. Die AJK het sy eie internet web-bladsy. Hier kan SJK's nuttige inligting kry en ook deurgee http://www.ngkerkdrc.co.za/jeug.

SJK's word versoek om 'n persoon of persone spesifiek te taak om inligting deur te gee. Die skakelpersoon/redakteur is ds Charl J van Rensburg van Mondeor, Johannesburg. E-pos: cvr@netactive.co.za

(Sel: 0828802161 Tel: (011) 6807932).

7. Gesinsbediening

Elke SJK identifiseer 'n voog-gemeente wat as instrument sal dien om die Gesinsbediening kursus van die BUVTON te fasiliteer. (Familia-netwerk. Kontakpersoon ds Frederick Marais, BUVTON).

8. Kinderbediening

8.1 Personeel

Die SJK neem kennis dat die visie van die AJK se Kinderbediening is dat elke volwassene met die gawe om kinders te bedien gemotiveer en opgelei sal word sodat hy/sy dit effektief sal doen. 'n Span gaan saamgestel word om dit te bevorder.

8.2 Materiaal

Die SJK neem kennis dat kinderbediening op verskeie terreine oorvleuel en daarom wil die Kinderbediening van die AJK stof voorsien en uitdeel wat gefokus is op kinders binne die bepaalde strukture van ons kerk: Kinderkrans/

JKJA, eredienste, kleingroepe (selle), kategese en gesinne.

8.3 Materiaal vir Kinderkrans

SJK's kan kennis neem dat daar vir die Kinderkrans/JKJA hulpmiddels, kaartjies, kursusse by die Wes-Kaap se Jeugkantoor beskikbaar is en bestel kan word.

9. Musiekbediening

SJK's neem kennis dat die Musiekbediening-komitee van die AJK besig is met 'n proses dat nog meer jeug-vriendelike liedere vir gebruik deur gemeentes en jeugaksies gekeur en voorsien sal word. Begeleidings CD's word ook in die vooruitsig gestel.

'n Proses vir die keuring van liedere en opleidingswerkwinkels word ook beplan.

10. Kampbediening

10.1 Beplanning

SJK's kan kennis neem dat die Kampbediening-komitee beplan om aan die verdere ontwikkeling van die volgende kampe aandag te gee

Skoolverlater-bediening

Skoolverwisselings-bediening

Avontuur-bediening

Vakansie bediening

Wenke, programme, prosesse, ens. sal later vir SJK's beskikbaar wees.

10.2 Avontuur-bediening

'n Kursus in Avontuur-bediening word van 11-13 September 2000 te Oudtshoorn vir predikante en jeugwerkers aangebied. Persone wat belangstel kan inskryf by die Jeugkantoor, Kaapstad (021) 4232344.

11. Tienerbediening

11.1 Bestaande kursusse

11.1.1 SJK's word versoek om bestaande leierskapsprogramme aan die AJK kantoor te stuur as bronmateriaal vir die ontwikkeling van kursusse waarin hierdie bediening wil voorsien.

11.1.2. Die eerste weergawe van Leier 1000 is aangepas en verwerk. Die SJK van Oos-Transvaal het die verwerkings gedoen. Dit is op aanvraag by die AJK beskikbaar.

11.1.3 'n Opgegradeerde kursus van Leier 1000 deur ds Bouwer Serfontein is beskikbaar op CD. Aanbieders moet vooraf 'n kursus deurloop (Tel: (016) 4234791).

11.2 Vraelyste

SJK's wat navorsing wil doen oor sekere vraagstukke en tendense of waardes, kan vraelyste as hulpmiddel van hierdie bediening verkry.

12. Funksionering van bedieninge

SJK's word versoek om sover moontlik 'n skakelpersoon vir elkeen van die AJK se bedieninge te benoem sodat die persoon die direkte skakel kan wees vir koöptering, navrae, deurgee van inligting, ens.

13. Naskoolse bediening

Hierdie bediening beplan om veral materiaal, toerusting en leiding te gee ten opsigte van die funksionering van naskoolse jongmense in omgeegroepe.

Jeugvriendelike eredienste kry ook aandag.

14. Studentebediening

Die Studenteleraarskonferensie en -leierskonferensie word jaarliks gehou en doen dan deeglike beplanning. SJK's se ondersteuning aan studentebediening geniet hoë prioriteit by die AJK.

15. Missionêre bediening

SJK's word aangemoedig om

1. gemeentes te help om betrokke te raak by missionêre uitryke.

2. Om 'n databank op te bou van missionêre projekte wat in die sinodale gebied plaasvind om sodoende gemeentes wat op dieselfde terreine werk, met mekaar in aanraking te bring.

3. Die inligting aan die AJK se missionêre bediening deur te gee vir landswye koördinering.

16. Slot

Seën op die vergadering toegebid. Indien die AJK van enige hulp kan wees, moenie huiwer om ons te nader nie.

Ds Roché Heyns
Dr Louis Dressel

25 Februarie 2000

Terug na Hoofblad