Man of Muis?
S jou s ...


As niemand wil luister nie ....
Oom Louis sal!


Jeugprogramme


Jeugpreke


Kampe


Die Boekrak


Werkterreine


Onderwyssake


Beurse & Toekennings


Bekendstelling


Skakels

STRATEGIESE BEPLANNING: OPVOEDING EN ONDERWYS

 1. DROOM/VISIE
  • Alle kinders in SA skole word gevorm in Christelike waardes.
  • Onderwys vind op n holistiese wyse plaas met in agneming van die breëre SA konteks.

 

2. DOELWITTE

  1. Die kerk (gemeentes) ondersteun die skool (veral die openbare skool) deur betrokkenheid by
  • Personeel
  • Onderwysprogramme
  • Beheerliggaam
  • Ouers
  • Kinders
  1. Die kerk neem leiding in die daarstelling van ondersteuningsnetwerke vir die onderwys. Die netwerke streef daarna om alle rolspelers te betrek en word ekumenies saamgestel.
  2. Plaaslike gemeentes word gemobiliseer vir hulle betrokkenheid by die onderwys.

 

3. PROJEKTE (Projekleiers)

  1. Netwerke word op die been gebring op plaaslike, provinsiale en nasionale vlak. Skakeling word gesoek met strukture van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, VGKA, NGKA en IKOO. (Ockie Raubenheimer)
  2. Die beskikbaarstelling van n onderwyser vir godsdiensonderrig op skool. Deur middel van ekumeniese samewerking neem plaaslike gemeentes die inisiatief in hierdie projek. JOT "Jesus our Teacher" is n suksesvolle projek wat tans in die Oos-Kaap ontwikkel word. (Willem Petzer)
  3. Geskikte materiaal mdo godsdiensonderrig op skool word beskikbaar gestel vir gebruik in skole. Beskikbare materiaal word versamel en ge-evalueer en nuwe materiaal word ontwikkel. Skakel met persone/instansies wat reeds in die rigting werk. Kyk na moontlikheid van n werkswinkel. (Gus Claassen)
  4. Mobiliseer plaaslike gemeentes om deur middel van gebedsondersteuning betrokke te raak by die skool, die personeel en kinders. Die voorbeeld van die Amerikaanse projek "meet you at the flag pole" waar mas tydens skooltyd saam voorbidding doen vir die skool, kan ondersoek word. (Roy Thorne)
  5. Stel ter sake inligting deurlopend bekend in media, deur omsendskrywes aan gemeentes en SJKs. (Ockie Raubenheimer)
  6. n Program word ontwikkel waardeur die plaaslike gemeente steun kan bied aan die Christen onderwyser in sy/haar rolbesetting in die skool. Ondersoek die moontlikheid van n oriënteringskursus vir die christen onderwysers, indiensopleiding, tersiêre inrigtings se betrokkenheid deur aanbied van formele kursusse. (Johan Brink)

 

 1. WERKSWYSE
 2. Elkeen van die projekte fokus op die volgende:

  1. Daar word gepoog om n praktiese loodsprojek in n plaaslike skoolgemeenskap op die been te bring. Die "tanderkry" probleme moet hanteer word sodat die loodsprojek deur ander gemeentes/skole herhaal kan word.
  2. Die ideaal is dat hierdie loodsprojek deur n "road-show" in die onderskeie sinodale/provinsiale gebied bekend gestel word.
  3. Die AJK dien as n inligtingspunt "claring house" waar inligting oor onderwysprojekte beskikbaar gestel word.
  4. Elke projekleier stel n vorderingsverslag op teen 1 Junie 2000 en sirkuleer dit per
  5. e-pos aan ander lede van die werksgroep en aan mev Kotie Wright by die AJK.(e-pos)ldress@mweb.co.za
  6. Elke SJK stel n kontakpersoon vir Opvoeding en Onderwys aan. Hierdie persone vergader in die 3de kwartaal om die verslae van die projekspan te bespreek.
  7. Die verwerkte inligting van die projekte word met die Biddag vir Opvoeding en Onderwys op 15 Oktober aan gemeentes deurgegee.
  8. Die projekte word ontwikkel met in agneming van die 5 jaar Tirisano "working together" program van die Nasionale Departement van Onderwys. Die volgende 3 prioriteite van Tirisano is vir die kerk van besondere belang:
  • HIV/VIGS

Bewusmakingprogram en inligting oor HIV/VIGS as deel van die skoolkurrikulum geniet hoë prioriteit. Die morele en sedelike waardes wat hierdie opvoeding ten grondslag lê bied aan die kerk die geleentheid om betrokke te raak. Die stem van die geloofsgemeenskap moet in hierdie saak gehoor word.

  • Effektiewe skole en professionele onderwysers

Die skool sal weer sy regmatige plek in die gemeenskap moet inneem as n sentrum vir leer, kultuur, die uitbou van waardes en diens aan die gemeenskap. Professionele onderwysers en gemeenskapsleiers moet hierin die leiding neem. Hierin kan die kerk n eiesoortige bydrae lewer, wo steun aan die plaaslike skool en onderwyspersoneel, bemagtiging van ouers vir hulle rol as bestuurders van die skool, die indiensopleiding van onderwysers met die oog op waarde georiënteerde onderwys. Die kerk behoort n groter rol te speel in die toerusting en opleiding van die Christen onderwyser. Samewerking met die tersiêre instansies en die teologiese fakulteite behoort ondersoek te word.

  • Die uitwissing van ongeletterdheid by jongmense en volwassenes

Die beleidsdokument maak spesifiek melding van die bydrae wat die geloofsgemeenskap kan maak deur vrywilligers en deur hulle fasiliteite beskikbaar te stel vir basiese geletterdheidsklasse. Die kerk is geen nuweling wanneer dit kom by volwasse ongeletterdheidsklasse nie. Die bestaande inisiatiewe van die Vrouediens behoort gekoördineer te word. Jongmense wat hulle bereid verklaar vir diensjaar kan ingeskakel word by die ongeletterdheidsonderwys.

  1. Die 9 strategiese fokuspunte van die Nasionale Onderwys vorm die raamwerk waarbinne die kerk sy eiesoortige bydrae lewer volgens Bylae 1.

PROJEKSPAN

Voorsitter: Ockie Raubeneimer

e-pos: ockie1@xsinet.co.za

Tel: (012) 348-7404 (tel/faks)

Sel: 082 579 1124

Johan Brink

e-pos: jpabrink@lantic.net

Tel: (018) 771-2566

Faks: (018) 771-5422

Sel: 083 459 5214

Willem Petzer

e-pos wilpet@net4u.co.za

Tel: (043) 741-2515

Sel: 083 236 2826

Gus Claassen

Tel: (012) 46-6249

Faks: (012) 46-5109

Sel: 082 856 1943

Teyo Smit

e-pos: teyosmit@yebo,co.za

Tel: (021) 96-1364(h)

(021 96-4106 (w) + faks

Roy Thorne

e-pos roythorne@lando.co.za

Tel: (022) 433-1226

Faks: (022) 433-1105

Sel: 083 231 1626

MAJOR STRATEGIC PRIORITIES FOR THE NEXT FIVE YEARS

 • Making our provincial system work by making co-operative government work.

 

 • Breaking the back of illiteracy among adults and youths in five years.

 

 • Developing schools as centres of community life.

 

 • Ending conditions of physical degradation in South African schools.

 

 • Developing the professional quality of our teaching force.

 

 • Ensuring the success of active learning through outcomesbased education.

 

 • Creating a vibrant further education and training system to equip youth and adults to meet the social and economic needs of the 21st century.

 

 • Building a rational, seamless higher education system that grasps the intellectual and professional challenges facing South Africans in the 21st century.

 

 • Dealing urgently and purposefully with the HIV/AIDS emergency in and through the education and training system.

Terug na Opvoeding en Onderwys Inhoudsopgawe
Terug na Werkterrein Inhoudsopgawe